Prawo zamówień publicznych

  • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
  • pomoc prawną przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowywanie odwołań, sprzeciwów, skarg
  • udzielanie porad i opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych
  • reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą